Reglementen

Studievereniging Nostro

Artikel 1: Definities

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden
 2. Inschrijfprocedure: de procedure die het lid doorloopt om zich bij SV Nostro in te kunnen schrijven als lid van SV Nostro.
 3. Inschrijver: de persoon die de inschrijfprocedure doorloopt
 4. ALV: de Algemene Ledenvergadering
 5. Lid: persoon die na voltooiing van zijn inschrijving via svnostro.nl en betaling van de lidmaatschapsgelden deel uitmaakt van SV Nostro
 6. Website: svnostro.nl

Artikel 2: Identiteit van Studievereniging Nostro

Onderneming: Studievereniging Nostro Verbonden aan: Hogeschool van Amsterdam, Opleiding Bedrijfskunde.
Adres: Wibautstraat 4, 1091GM Amsterdam
E-mail: info@svnostro.nl
Website: www.svnostro.nl
KVK: 66016614
Bank: ING Bank
Rekeningnummer: NL49INGB0007332629

Artikel 3: Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, (leveringen van) diensten, (levering van) goederen, documenten, eventuele nieuwsbrieven, informatie berichten, digitale en fysieke mailingen, de website, de inschrijfprocedure, alsmede (rechts)handelingen tussen partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een overeenkomst.
 2. Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene bijzondere voorwaarden dan die van Nostro zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 4: Lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap van SV Nostro loopt vanaf inschrijving tot einde van het studiejaar. Een studiejaar loopt van 01-09 tot 31-08 het jaar erop;
 2. Het lidmaatschap eindigt niet door rechtswege en wordt automatisch verlengd;
 3. Iedere student die aan de opleiding Bedrijfskunde aan de Hogeschool van Amsterdam verbonden is, heeft de mogelijkheid zich in te schrijven bij SV Nostro. Alsook eenieder die op wat voor manier verbonden is bij SV Nostro;
 4. Inschrijven is enkel mogelijk door de inschrijving via svnostro.nl te voltooien. Met deze inschrijving machtigt een persoon SV Nostro om het verschuldigde lidmaatschap per incasso af te schrijven;
 5. Elk lid is verplicht de jaarlijkse contributie af te dragen aan SV Nostro. Contributie bedraagt €15,00 per studiejaar en wordt per automatische incasso afgeschreven;
 6. Elk lid heeft toegang tot (onder andere) alle door SV Nostro georganiseerde evenementen en de ALV. Voor meer informatie over de evenementen bekijk de Facebookpagina van Studievereniging Nostro;
 7. Leden kunnen te allen tijde het lidmaatschap opzeggen, dit gebeurt schriftelijken wel per mail naar info@svnostro.nl;
 8. Een lidmaatschap is echter geldig voor een heel studiejaar en er vindt geen restitutie plaats van de betaalde lidmaatschapsgelden. Een opzegging dient te geschieden voor 31-07 van het desbetreffende studiejaar. Indien dit niet tijdig en wel voor 31-07 schriftelijk is gebeurd, wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd;
 9. Voorafgaand aan de incasso krijgt een lid uiterlijk 7 dagen voor de datum van afschrijving een e-mail ter aankondiging;
 10. Wanneer de incasso succesvol is afgeschreven krijgt een persoon een e-mail met de bevestiging dat het lidmaatschap compleet is. Indien de incasso niet succesvol is afgeschreven, ongeacht de reden hiervan, wordt aan de desbetreffende persoon gevraagd zijn lidmaatschap per bank alsnog aan SV Nostro te voldoen;
 11. SV Nostro biedt activiteiten aan leden en niet-leden aan. Indien een persoon wenst deel te nemen aan een activiteit, is SV Nostro gerechtigd een financiële bijdrage te vragen;
 12. SV Nostro is te allen tijde gerechtigd om niet-leden uit te sluiten van deelname aan activiteiten.

Artikel 5: Privacy

 1. De gegevens in het ledenbestand van SV Nostro vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De gegevens worden alleen gebruikt voor ledenactiviteiten van SV Nostro en worden nooit met derden gedeeld.
 2. Toestemming om gegevens te verwerken
  Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden geef je SV Nostro toestemming om de gegevens die je invult of uploadt naar de SV Nostro website te verwerken en deze op te nemen in een of meer bestanden.
 3. Toestemming voor het verzenden van meldingen
  Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, geef je SV Nostro toestemming om berichten te sturen naar het e-mailadres dat je hebt ingevuld op de SV Nostro-website, in het kader van meldingen van SV Nostro-sponsors en updates van enige betekenis. 
 4. Toestemming om foto’s te maken en te gebruiken
  Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, staat u SV Nostro toe om foto’s van u te maken op SV Nostro-gerelateerde evenementen en deze te uploaden en te gebruiken op de SV Nostro-website of andere promotionele uitjes.
 5. Verwijdering van persoonlijke gegevens
  Wanneer een lid zijn of haar persoonlijke gegevens uit de SV Nostro-lidmaatschapsdatabase wil verwijderen, kan dit door het veld “uitschrijven” in te vullen.

Artikel 6: Algemene bepalingen

 1. Een lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden;
 2. SV Nostro is te allen tijde bevoegd om haar rechten en verplichtingen jegens het lid over te dragen;
 3. SV Nostro is te allen tijde gerechtigd de onderhavige Algemene Voorwaarden te wijzigen;
 4. SV Nostro is te allen tijde gerechtigd om het lidmaatschap van een lid op te schorten of te beëindigen wanneer SV Nostro dit noodzakelijk acht, volgens de voorwaarden omschreven in de statuten van SV Nostro;
 5. De algemene bepalingen zoals hierboven omschreven zijn, zijn aanvullend op de statuten van SV Nostro, welke op te vragen zijn bij SV Nostro en via de Kamer van Koophandel.